Sample Program for Oral Half-Day Sessions

Alpha Division – Program for 18 Oral Half-Day Sessions

  SectionSundayMondayTuesdayWednesdayThursday
OK  AMPMAMPMAMPMAMPMAMPM
1stAAAAAAAAAA
2ndBBBBBBBB   
  SectionSundayMondayTuesdayWednesdayThursday
OK  AMPMAMPMAMPMAMPMAMPM
1stAAAAAAAAAA
2nd    BBBBBBBB
  SectionSundayMondayTuesdayWednesdayThursday
OK  AMPMAMPMAMPMAMPMAMPM
1stAAAAAAAAAA
2ndBBBB    BBB 
  SectionSundayMondayTuesdayWednesdayThursday
  X    AMPMAMPMAMPMAMPMAMPM
1stAAAAAAAAAA
2nd  BBBBBBBB 
3rd        C         
  SectionSundayMondayTuesdayWednesdayThursday
  X    AMPMAMPMAMPMAMPMAMPM
1stAAAAAAAAAA
2ndBBBBBBBB   
3rd        CC       

Beta Division – Program for 11 Oral Half-Day Sessions

  SectionSundayMondayTuesdayWednesdayThursday
OK  AMPMAMPMAMPMAMPMAMPM
1stAAAAAAAAAA
2nd    B             
  SectionSundayMondayTuesdayWednesdayThursday
  X    AMPMAMPMAMPMAMPMAMPM
1st  AAAAAAAAA
2nd    BB           
  SectionSundayMondayTuesdayWednesdayThursday
  X    AMPMAMPMAMPMAMPMAMPM
1stAAAAAAAAA 
2nd    BB