Arthur C. Cope Award Recipients

Congratulations to past recipients of the Arthur C. Cope Award, which recognizes outstanding achievement in the field of organic chemistry.


 • 2022: Véronique Gouverneur
 • 2021: John Hartwig
 • 2020: Dennis A. Dougherty
 • 2019: Dieter Seebach
 • 2018: Steven V. Ley
 • 2017: Carolyn R. Bertozzi
 • 2016: Eric N. Jacobsen
 • 2015: Paul A. Wender
 • 2014: Stuart L. Schreiber
 • 2013: Stephen L. Buchwald
 • 2012: Chi-Huey Wong
 • 2011: Nicholas J. Turro
 • 2010: Kendall N. Houk
 • 2009: Manfred T. Reetz
 • 2008: James F. Stoddart
 • 2007: Jean M. J.FrÉchet
 • 2006: Peter G. Schultz
 • 2005: K.C. Nicolaou
 • 2004: Barry M. Trost
 • 2003: Larry E. Overman
 • 2002: Robert H. Grubbs
 • 2001: George A. Olah
 • 2000: David A. Evans
 • 1999: Ralph F. Hirschmann
 • 1998: Samuel J. Danishefsky
 • 1997: Ryoji Noyori
 • 1996: Robert G. Bergman
 • 1995: George M. Whitesides
 • 1994: John D. Roberts
 • 1993: Peter B. Dervan
 • 1992: K. Barry Sharpless
 • 1991: Gerhard L. Closs
 • 1990: Koji Nakanishi
 • 1989: William S. Johnson
 • 1988: Kenneth B. Wiberg
 • 1987: Ronald Breslow
 • 1986: Duilio Arigoni
 • 1984: Albert J. Eschenmoser
 • 1982: Frank H. Westheimer
 • 1980: Gilbert J. Stork
 • 1978: Orville L. Chapman
 • 1976: Elias J. Corey
 • 1974: Donald J. Cram
 • 1973: Roald Hoffmann and Robert B. Woodward